CURRICULUM VITAE


Personalia
Naam:    ir. P.J. Rooijmans (Peer)
Geboortedatum:    30 juli 1954
Geboorteplaats:    Eindhoven

Opleiding
TU Delft, civiel ingenieur. Aanvullende opleidingen: projectverwerving, projectmanagement, personeelsmanagement, bedrijfskunde, creatief denken, filosofie & management, kwaliteitssystemen en mediavaardigheid.

Managementkwaliteiten
Naar de mens: open, sensitief en stimulerend; Naar de zaak: strategisch, analytisch, structurerend en sturend op resultaat. Waar mogelijk, ruimte gevend en nemend voor innovatie en creativiteit.
    2005 - hedenxxxPROJECT- EN INTERIM-MANAGER

    1994 - 2015xxxxBESTUURDER

    1985 - 2005xxxxPROJECT- EN LIJNMANAGER          
•    P R O J E C T -   E N   I N T E R I M - M A N A G E R 

2005 – heden
PEERR BV   CONSULTANT, PROJECT- & INTERIM-MANAGER

2019
9 waterschappen. Projectleider/adviseur 'doorontwikkeling belastingstelstel'.
Opgave: deze bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste het inzichtelijk maken van de noodzaak tot aanpassing van het stelsel, met een opbrengst van 2,9 miljard euro (2017). Ten tweede het zo mogelijk ontwikkelen van oplossingen voor enkele acute knelpunten in het stelsel. En ten derde het formuleren van een advies over de wijze waarop de Unie van Waterschappen het proces rond de aanpassing van het belastingstelsel kan voortzetten. Projectleider verzorgt regie met inzet van een werkgroep van belastingspecialisten uit de deelnemende waterschappen. De projectleider is hiervan de voorzitter. Daarnaast secretaris van de stuurgroep (portefeuillehouders FinanciŽn) en de Klankbordgroep (bestuursvoorzitters). Oplevering: mei 2019 is het advies in een eindrapportage aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de Unie van Waterschappen. De verwachting is dat de ledenvergadering (alle voorzitters van de waterschappen) haar keuze hoe het vervolg aan te pakken in oktober zal maken, mede gebaseerd op het advies.

2017 – 2018
Gemeente Ede. Projectdirecteur Veluwse Poort a.i. (3 d/w).
Opgave: grootschalige herontwikkeling Ede-Oost. Realiseren van de transformatie van terrein voormalige ENKA-fabriek (o.a. 1300 woningen), terreinen en (monumentale) gebouwen voormalige Kazerneterreinen (o.a. 1200 woningen), de Parklaan (krediet € 65 miljoen), alsook ontsluitende weginfrastructuur en nieuwbouw station Ede-Wageningen, in combinatie met Programma Hoogfrequent Spoor (krediet € 120 miljoen). Verantwoordelijk voor de projectorganisatie, ambtelijk opdrachtgever van de projecten. Verzorgt de afstemming met de projectwethouder en externe partners, o.a. als voorzitter van het directieoverleg Spoorzone met ProRail en NS. Tevens lid van het managementteam van de directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken. Tot de opdracht behoorde tevens de advisering over de organisatorische positionering van de projecten binnen het projectbureau Veluwse Poort. Dit heeft in de tweede helft van 2018 geresulteerd in een advies de projecten terug te brengen in de lijnorganisatie. Motief hiervoor was dat de samenhang tussen de projecten inmiddels was bereikt en geborgd in de uitwerking van de afzonderlijke projecten. De opvolging van advies is per 1 januari 2019 geŽffectueerd, waarbij het projectbureau tegelijkertijd is opgeheven.

2014 – 2017
BRU/provincie Utrecht. Projectmanager realisatie tramremise (3,5 d/w).
Vanaf 1 december 2016, gedurende vier maanden, nazorgopdracht over fases t/m contractering.

Opgave: projectmanagement fases projectdefinitie, ontwerp en contractering. Betreft nieuwbouw remise voor onderhoud en stalling van 53 trams op bestaande locatie. Bouwen met de winkel open (exploitatie trambedrijf). Kredietruimte € 52 miljoen. Projectteam ingericht volgens IPM-model met focus op verzorgen bestuurlijke besluitvorming, betrokkenheid interne organisatie, omgevingsmanagement en projectbeheersing. Ontwerp m.b.v. Building Information Modelling (BIM). Maatwerk contractering, o.a. Engineering & Construct (UAV-GC). Oplevering medio 2019.

2008 – 2015
Provincie Zuid-Holland. Projectdirecteur tweetal spoorontwikkeling.
1. 2008 – 2013: ontwikkeling light-railverbinding Gouda – Katwijk aan Zee.
2. 2008 – 2015: ontwikkeling en realisatie light-trainverbinding MerwedeLingelijn.
Managementopgave: algehele leiding projectbureau. Intensieve samenwerking met zowel directeur Dienst Ruimte en Milieu (opdrachtgever) en als gedeputeerde Verkeer&Vervoer.

Toelichting project 1. Inhoudelijke opgave gericht op integrale en innovatieve ontwikkeling lightrailsysteem: aanpassing en medegebruik bestaand spoor en aanleg nieuwe railinfrastructuur, aanbesteding vervoerconcessie en organisatie toekomstig beheer. Administratieve vastlegging in bestuurlijke overeenkomsten met partners (gemeenten en regio), uitvoeringsovereenkomst met ProRail en samenloopafspraken met NS (bestaand spoor), contractering marktpartijen (nieuw spoor). Onderhouden van de contacten met het ministerie van I&M, zowel aangaande de inhoud (overwegveiligheidsdossier, ILT) als met betrekking tot de Rijksbijdrage. Projectomvang € 650 miljoen.
Notabene: project is voortgezet in bijgestelde scope.
 
Toelichting project 2: inhoudelijke opgave gericht op uitbreiding (frequentieverhoging) light-trainverbinding: aanpassing bestaande spoorinfrastructuur, aanleg nieuwe haltes. Accent werkzaamheden op voorbereiding realisatie en begeleiding uitvoering: concretiseren ontwerpopgave, het sluiten van bestuurlijke overeenkomsten met partners (gemeenten) en uitvoeringsovereenkomst met ProRail. 50% reizigersgroei gerealiseerd. Investering circa € 40 miljoen. Project is opgeleverd binnen budget.

2012 – 2014    
Provincie Overijssel. Procesmanagement complex bodemsaneringsproject Olasfa.
Opgave: het begeleiden van de projectorganisatie (ambtelijk opdrachtgever en haar
contractadviseur, bevoegd gezag en aannemer) en het adviseren van het provinciebestuur
gericht op reconstructie van de samenwerking, tegen de achtergrond van de
projectdoelstellingen: geslaagde sanering, binnen gestelde tijd, met voldoende aandacht voor
omgeving. Opdracht per 1 april 2014 afgerond bij hervonden samenwerking.

2008
Gemeente Amsterdam: adviesopdracht.
Opgave: beoordeling Functioneel-Technisch Programma van Eisen t.b.v. de aanschaf van metrovoertuigen.

2007
Gemeente Alphen a/d Rijn. Interim-opdracht. Manager openbaar gebied (10 mnd., 4 d/w).
Managementopgave: algehele leiding, voeren van regie over maatregelenpakket (gedrag, werkprocessen, structuur) ter verbetering van het functioneren van de interne Stadsbeheerorganisatie. Opzetten gemeentelijke organisatie voor vastgoedbeheer. Het ontwerpen en implementeren van programmamanagement op het gebied van investeringsprojecten. Werkzaam in zowel bestuurlijk als ambtelijk domein.

2007
Ministerie I&M. Adviesopdracht.
Opgave: begeleiding adviesbureau als lid expertgroep. Beoordelen inspectiewerkzaamheden, opstellen normenkader en berekenen instandhoudingskosten van bestaand tramsysteem Utrecht.

2006 – 2007
Gemeente Zwolle. Interim-opdracht. Manager Expertisecentrum (9 mnd., 4 d/w).
Managementopgave: algehele leiding, ontwikkelen toekomstvisie & start implementatie. Lid directieteam. Werkzaam in zowel bestuurlijk als ambtelijk domein.

2005
IBA, Amsterdam. Interim-opdracht. Hoofd sector Grond, Sloop & Milieu (4 mnd., 4 d/w).
Managementopgave: algehele leiding, realiseren productiedoelstellingen, opstellen jaarplan 2006.


•    B E S T U U R D E R

2011 – 2015
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Lid van het Dagelijks Bestuur (categorie bedrijven).
Opgave: belast met de portefeuille FinanciŽn, Zuiveringsbeheer, Vaarwegbeheer en Innovatie.
Resultaten
FinanciŽn: positieve afwikkeling van volledige beleids-&beheercyclus, beheerste gemiddelde jaarlijkse tariefontwikkeling van circa 2% op een begroting van ca. € 175 miljoen. In de periode is tevens een nieuwe Kostentoedelingsverordening vastgesteld.
Zuiveringsbeheer: gerealiseerde kostenbesparing door efficiency, innovatie en optimalisatie in de samenwerking met gemeenten in de afvalwaterketen. Bij lichte groei van het areaal en strengere lozingsvoorwaarden is de tariefontwikkeling zuiveringsheffing gedurende de periode op de nullijn gehandhaafd. Vaarwegbeheer: bestuurlijke overeenstemming gerealiseerd rondom de organisatie van het vaarwegbeheer. Gerealiseerde verlichting van de begroting van het Waterschap met € 1,1 miljoen.
Innovatie: resultaten op gebied van stikstof en fosfaatverwijdering. (one-stepfilter en struviet-installatie. Onder meer gebaseerd op het gedachtegoed van de cyclische economie. Ruime media-aandacht.

2011 – 2015
Het Waterschapshuis.
Lid van het algemeen bestuur.
Opgave: transitie van Stichtingsstructuur in gemeenschappelijke regeling. Daarnaast herdefiniŽring taak Het Waterschapshuis als facilitair platform voor gemeenschappelijke ICT-projecten.

1995 – 1999
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Lid van het algemeen bestuur.

1994 – 1995
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Dagelijks Bestuurder in het overgangsbestuur.
Opgave: belast met de portefeuille kwantitatief waterbeheer en dijkbeheer. in 1994 is uit een drietal waterschappen en het relevante organisatiedeel van de gemeente Utrecht het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gevormd. Gerealiseerde doelstellingen: het creŽren van een wettelijk juridische basis voor de werkzaamheden en het creŽren van vertrouwen tussen de vertegenwoordigers van het landelijk en stedelijk gebied.


•    P R O J E C T -   E N   L I J N M A N A G E R

2002 – 2005
Rotterdamse Elektrische Tram (RET).
Directeur Divisie Techniek, lid van het directieteam.
Managementopgave: verzakelijking, verbetering prijs/prestatieniveau.
Er is een verbetering van de prijs/prestatieverhouding met meer dan 10% gerealiseerd.
   
Dagelijks vervoer van ruim 600.000 reizigers in metro, tram en bus. Divisie Techniek verzorgt het beheer en onderhoud van de vloot en de railinfrastructuur inclusief stations, perrons en technische gebouwen. 630 medewerkers. Jaaromzet divisie (directe kosten): 75 miljoen euro. Investeringsvolume in vervangingswerken jaarlijks 50 miljoen euro. Daarnaast periodiek grote vervangingsinvesteringen in materieel. In 2004 is de gedeeltelijke vernieuwing van de tramvloot afgerond met de aanschaf van 60 trams (+/- 100 miljoen euro). In de periode is de infrastructuur verder uitgebreid met twee nieuwe tramlijnen ('tramplus') en een metrotraject. De technische voorbereiding hiervan is binnen de divisie verzorgd. Een ander aansprekend project in deze periode met directe betrokkenheid was de realisatie van de centrale besturing van de metrostations.

1999 – 2002
Gemeente Haarlemmermeer.
Directeur dienst openbare werken, lid van het gemeentelijk managementteam.
Managementopgave: implementatie organisatieverandering en herstel zelfvertrouwen bij het personeel. Diverse innovaties op gebied van klantbenadering – passend bij de nieuwe rol – zijn gerealiseerd. Halvering van ziekteverzuim (13 → 6 %).

Gemeente van 110.000 inwoners. Qua oppervlak een van de tien grootste gemeenten van Nederland. De gemeente bestaat uit 26 afzonderlijke woonkernen, en huisvest o.a. Schiphol. De dienst heeft circa 240 medewerkers. Kerntaken: milieu- en bouwvergunningverlening, milieuhandhaving en bouwtoezicht, ontwikkeling en beheer van de openbare infrastructuur. Beleidsverantwoordelijk voor de stadsreiniging. Jaaromzet: 120 miljoen gulden. Ambtelijk eindverantwoordelijk voor alle dienstaangelegenheden. Opdrachtgever van de geprivatiseerde reinigingsdienst.

1995 – 1999
Gemeente Utrecht.
Hoofd van het Ingenieursbureau, lid van het managementteam van de dienst Stadsbeheer.
    Managementopgave: verzakelijking en verhoging klantgerichtheid.
Het Ingenieursbureau is binnen ťťn jaar ISO-9001 gecertificeerd.
Bijzonderheden:
- tevens projectmanager ontwikkeling waterinfrastructuur VINEX-locatie 'Leidsche Rijn'. Ontwerp is conform
- gerealiseerd.
- initiatiefnemer en exploitant van een Grondbank gericht op hergebruik.

1991 -1995
Gemeente Utrecht.
Hoofd afdeling Riolering & Waterhuishouding, lid van het managementteam van de dienst Openbare Werken.
Managementopgave: professionalisering van de afdeling. Werkzaam in zowel bestuurlijk als ambtelijk domein.
Bijzonderheid:
- tevens lid veranderteam t.b.v. de transformatie v.d. dienst van een vakmatig georiŽnteerde naar een
- procesmatig georiŽnteerde organisatie.

1985 – 1991
Witteveen+Bos, Raadgevende Ingenieurs.
Stafingenieur afvalwaterprocestechnologie.
Projectleider nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties op het gebied van afvalwater en milieu.

1978 – 1979
IBB-Kondor, Leiden.
Constructeur.


    N E V E N F U N C T I E S   (WERKGERELATEERD)

Steekwoorden: productinnovatie, benchmark, waterbeheer, openbaar vervoer
BrancheoriŽntatie: koepelorganisatie, kennisplatform

2014 – 2018xxxplaatsvervangend voorzitter Hoofdstembureau Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
2013 – 2015xxxlid Stuurgroep Naarden buiten de Vesting.
2011 – 2015xxxlid commissie Bestuurszaken, Communicatie & FinanciŽn, Unie van Waterschappen.
2011 – 2015xxxlid Algemeen Bestuur Het Waterschapshuis.
2011 – 2015xxxvertegenwoordiger AGV in bestuurlijk overleg samenwerking in de waterketen.
2009 – 2010xxxgastdocent MUAD (Master Urban & Area Development, Hogeschool Utrecht).
2005 – 2007xxxvoorzitter pr. groep 'inpassing traminfrastructuur in stedelijk gebied' CROW.
2004 – 2005xxxbestuurslid CROW namens het KNV.
2002 – 2005xxxlid benchmarkgroep OV-bedrijven, International Association of Public Transport (UITP).
1993 – 2001xxxvoorzitter taakgroep 'Onderzoek Rioleringen' Stichting RIONED.
1992 – 1996xxxsecretaris programmagroep 2, Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer.
1991 – 1993xxxnamens gem. Utrecht, plv. lid stuurgroep Zuidelijk Utrechts Waterschap.
1991 – 1993xxxnamens de VNG lid adviescommissie Water & Bodem, Provincie Utrecht.
1986 – 1989xxxdocent aan het Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft.

En voorts lid van diverse begeleidingscommissies op het gebied van afvalwatersystemen en openbaar vervoer.

Meest recente nevenfuncties zijn bestuurlijk van aard en gekoppeld aan bestuursfunctie bij het waterschap AGV. Bij eerdere nevenfuncties heeft het accent veelal gelegen op de ontwikkeling van technisch-innovatieve en bedrijfseconomische kennis en de verspreiding ervan via kennisplatforms op het gebied van watermanagement en openbaar vervoer.

P E E R R  B V  |  C O N T A C T